Khi sử dụng đòn bẩy, trong điều kiện nào thì lực nâng vật nhỏ hơn, bằng, lớn hơn trọng lượng của vật?

  • 1 Đánh giá

3. Rút ra kết luận nghiên cứu

- Khi sử dụng đòn bẩy, trong điều kiện nào thì lực nâng vật nhỏ hơn, bằng, lớn hơn trọng lượng của vật?

- Với O không đổi, muốn giảm độ lớn lực $F_{2}$ thì phải thây đổi O$O_{2}$ như thế nào?

- Với O không đổi, khi O$O_{2}$ càng nhỏ thì $F_{2}$ sẽ thay đổi như thế nào?

Bài làm:

- Khi O > $O_{1}$O thì lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật.

- Khi O = $O_{1}$O thì lực nâng vật bằng trọng lượng của vật.

- Khi O < $O_{1}$O thì lực nâng vật lớn hơn trọng lượng của vật.

- Khi O không đổi, muốn giảm $F_{2}$ thì phải tăng O$O_{2}$

- Khi O không đổi, khi O$O_{2}$ càng nhỏ thì $F_{2}$ càng bé.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021