[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

  • 1 Đánh giá

Giải VBT toán 2 bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. TIẾT 1

Bài 1: Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa. Hỏi Mai cắt được bao nhiêu bông hoa?

Lời giải:

Mai cắt được số bông hoa là:

9 + 4 = 13 (bông hoa)

Đáp số: 13 bông hoa

Bài 2: Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao có nhiều hơn trên bờ 5 con vịt. Hỏi dưới ao có bao nhiêu con vịt?

Lời giải:

Dưới ao có số con vịt là:

8 + 5 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 con vịt

Bài 3: Cành trên có 12 con chim, cành dưới có nhiều hơn cành trên 3 con chim. Hỏi cành dưới có bao nhiêu con chim?

Lời giải:

Cành dưới có số con chim là:

12 + 3 = 15 (con chim)

Đáp số: 15 con chim

Back to top

B. TIẾT 2

Bài 1: Sóc nâu nhặt được 12 hạt dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ. Hỏi sóc xám nhặt được bao nhiêu hạt dẻ?

Lời giải:

Sóc xám nhặt được số hạt dẻ là:

12 - 3 = 9 (hạt)

Đáp số: 9 hạt

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Hàng trên: 11 ô tô

Hàng dưới ít hơn hàng trên: 3 ô tô

Hàng dưới: ..... ô tô?

Lời giải:

Hàng dưới có số ô tô là:

11 - 3 = 8 (ô tô)

Đáp số: 8 ô tô

Bài 3: Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà?

Lời giải:

Trên sân có số con gà là:

19 - 5 = 14 (con gà)

Đáp số: 14 con gà

Back to top


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021