Lập bảng thống kê thành tưu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng thống kê thành tưu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)

Bài làm:

Bảng thống kê thành tụu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950):

  • Về kinh tế: Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 – 1950) trước thời hạn 9 tháng.
    • Công nghiệp: Năm 1950, công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng.
    • Nông nghiệp vượt trước chiến tranh,tỉ lệ sản phẩm nông nghiệp từ 0,9 năm 1945 tăng lên 1,4 năm 1950.
  • Về khoa học – kĩ thuật:
    • Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ.
  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9