Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 22 SGK - vật lí 10

Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a. Tính gia tốc của đoàn tàu.

b. Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c. Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài làm:

a. Gia tốc của đoàn tàu là: v = v0 + a.t $a = \frac{v - v_{0}}{t} = \frac{40 - 0}{\frac{1}{60}} = 2400$ (km/h2) = (m/s2).

b. Quãng đường mà tàu đi được là:

S = v0.t + .a.t2 = 0.60 + .$\frac{5}{27}$.602 = (m).

c. Thời gian để tàu đạt tốc độ 60 km/h là: (kể từ thời điểm ban đầu)

v = v0 + a.t $t = \frac{v - v_{0}}{a} = \frac{60 - 0}{2400} = 0,025$ (h) = 1 phút 30 giây.

Thời gian đển tàu đạt tốc độ 60 km/h từ tốc độ 40 km/h là 30 s.

  • 113 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021