Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điện thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính:

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12 – Trang 146:

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điện thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút.

Bài làm:

a) Cường độ dòng điện qua ống là: (A).

Điện lượng chuyển qua ống trong một giây là: q = I.t = 0,04.1 = 0,04 C

Số lượng electron qua ống trong 1 giây là: (electron/giây).

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anot trong mỗi phút là: Q = P.t = 400.60 = 24 000 J

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021