Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi Vanbec)?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 102 - sgk Sinh học 12

Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)?

Bài làm:

Câu 7:

  • Một quần thể được gọi là cân bằng di truyền khi thỏa mãn công thức: p2 AA + 1pq Aa + q2 aa =1
  • Định luật Hacđi- Vanbec: Trong một quần thể lớn ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sex duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021