Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 8:

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Bài làm:

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021