Phiếu bài tập tuần 21 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 21, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 21. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số thứ nhất là: 2132, kém số thứ hai là: 1738. Vậy tổng hai số là:

6002 7002 8472

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

a) Những tháng có 30 ngày là:

4, 7, 9, 11

5, 6, 9, 11

4, 6, 9, 11

b) Những tháng có 31 ngày là:

1, 4, 5, 7, 8, 10, 12

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là:

1 2 3

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Giá trị của biểu thức 4758 - 2475 + 1864 là:

A. 4147 B. 4247 C. 4257

b) Giá trị của biểu thức 5369 + 2405 - 4694 là:

A. 3090 B. 3080 C. 3180

c) Giá trị của biểu thức 347 x 9 + 2413 là:

A. 5526 B. 5536 C. 5636

Phần II

1. Một trại chăn nuôi ngày thứ nhất bán được 1072 con gà trống và 347 con gà mái; ngày thứ hai bán được 421 con gà trống và 178 con gà mái. Hỏi cả hai ngày trại chăn nuôi đó bán được tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

2. Tìm x:

a) 1475 + x = 7684 - 1542 b) x - 845 = 7981 - 6857

......................................... ......................................

......................................... .......................................

c) x - 1046 + 1586 = 5473 d) 5896 - x + 278 = 202

......................................... ......................................

......................................... ......................................

3. Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng 3 số liền nhau nào cũng bằng 2008.

...732.........276..................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021