Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh

Bài làm:

Thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh là:

"Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước

Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên

Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi....

Không có lẽ ta ngồi chịu chết

Phải cùng nhau kiên quyết một phen

Tổng này, xã nọ kết liên

Ta hò, ta hét, thét lên thử nào….”

"Công nông binh một phái

Anh em phải đồng tình

Quyết một dạ nhiệt thành

Để cùng nhau chiến đấu

Trận cuối cùng chiến đấu"

"Cộng sản ba mươi tiếng nổ trời

Thanh Chương đứng dậy cả muôn đời

Lêu đồn Kí Viễn tung tan tác

Xuống huyện Thanh Chương trúc đổ nhào

Phong kiến mật xanh lo chết kiếp

Thực dân mũi lõ sợ toi đời

Phong trào tranh đấu lên cao mãi

Cộng sản ba mươi tiếng nổ trời

Xách búa liềm ra hỏi lợi quyền

Quyết trong cuộc đấu ở Hưng Nguyên

Đầu rơi ba loạt không lùi bước

Máu chảy hai lần vẫn tiến lên

Chết giữa đạn bom lòng chẳng nát

Sống qua khói lửa chí thêm bền

Mười hai tháng chín ba mươi ấy

Xô viết muôn năm sử chép truyền".

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12