Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ các khái niệm dưới đây? Chỉ ra nguồn gốc của các từ này.

  • 1 Đánh giá

e) Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ các khái niệm dưới đây? Chỉ ra nguồn gốc của các từ này.

1. Bệnh mất khả năng miễn dịch gây tử vong.

2. Nghiên cứu có hệ thống các điều kiện để tiêu thụ hàng hóa.

3. Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

Bài làm:

1. Bệnh mất khả năng miễn dịch gây tử vong => AIDS

2. Nghiên cứu có hệ thống các điều kiện để tiêu thụ hàng hóa => Ma-két-tinh

3. Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau => In-tơ-nét

Nguồn gốc: Từ mượn của các ngôn ngữ châu Âu

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021