Trắc nghiệm công dân 7 bài 17: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 17: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?

 • A. 1945
 • B. 1954
 • C. 1975
 • D. 1976

Câu 2: Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

 • A. Chính phủ.
 • B. Quốc hội.
 • C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. Ủy ban nhân dân.

Câu 3: Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là?

 • A. Chính phủ.
 • B. Quốc hội.
 • C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. Ủy ban nhân dân.

Câu 4: Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm:

 • A. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp
 • B. Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân
 • C. Quốc hội và chính phủ
 • D. Quốc hội và hội đòng nhân dân các cấp

Câu 5: Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

 • A. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.
 • B. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp huyện.
 • C. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã.
 • D. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp xã.

Câu 6: Ai là chủ tịch nước đầu tiên của nước ta

 • A. Phạm Văn Đồng
 • B. Tôn Đức Thắng
 • C. Hồ Chí Minh
 • D. Trường Chinh

Câu 7: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được gọi là?

 • A. Chính phủ.
 • B. Quốc hội.
 • C. Hội đồng nhân dân.
 • D. Ủy ban nhân dân.

Câu 8: Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

 • A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
 • B. Chính phủ và Quốc hội.
 • C. Chính phủ và Viện kiểm sát.
 • D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 9: Thủ tướng chính phủ nước ta hiện nay là ai?

 • A. Ông Nguyễn Xuân Phúc.
 • B. Ông Trương Hòa Bình.
 • C. Ông Vũ Đức Đam.
 • D. Ông Phùng Xuân Nhạ.

Câu 10: Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

 • A. Chính phủ.
 • B. Quốc hội.
 • C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. Ủy ban nhân dân.

Câu 11:Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp được gọi là?

 • A. Chính phủ.
 • B. Tòa án nhân dân.
 • C. Viện Kiểm sát.
 • D. Ủy ban nhân dân.

Câu 12: Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm?

 • A. Chính phủ và Hội đồng nhân dân các cấp.
 • B. Chính phủ và Quốc hội.
 • C. Chính phủ và Viện kiểm sát.
 • D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 13: Chủ tịch Quốc hội nước ta hiện nay là ai?

 • A. Bà Tòng Thị Phóng.
 • B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
 • C. Ông Vũ Đức Đam.
 • D. Ông Trương Hòa Bình.

Câu 14: Trách nhiệm công dân với đất nước:

 • A. Giám sát góp ý vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.
 • B. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
 • C. Giúp cán bộ nhà nước thi hành nhiệm vụ.
 • D, Tất cả các ý trên

Câu 15: Chủ tịch nước ta hiện nay là ai?

 • A. Ông Nguyễn Phú Trọng.
 • B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
 • C. Ông Phùng Xuân Nhạ.
 • D. Bà Nguyễn Kim Tiến.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


 • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021