Trắc nghiệm hình học 10 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hình học 10 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác(P1) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Cho tam giác có $a= 2, b= 2\sqrt{2}, \widehat{C}= 135^{\circ}$. Độ dài cạnh $c$ là?

 • A. 8
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho tam giác . $M$ và $N$ lần lượt thuộc hai tia $AB$ và $AC$ ( $M, N$ khác $A$). Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho tam giác có $a= 2, b= 3, c= 2\sqrt{3}$. Số đo góc $C$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho tam giác , khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho tam giác có $a^{2}= b^{2}+ c^{2}+ \sqrt{2}bc$. Số đo góc $A$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Một đa giác đều có góc ở mỗi đỉnh bằng và nội tiếp đường tròn bán kính $R$ thì có độ dài mỗi cạnh là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho tam giác có $ a= 3cm, b= 4cm, c= 5cm$. Tam giác là?

 • A. tam giác nhọn
 • B. tam giác tù
 • C. tam giác vuông
 • D. tam giác đều

Câu 8: Cho tam giác có $a= BC, b=CA, c= AB, ab= c^{2}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho tam giác có $a= 6cm, b= 7cm, c= 10cm$. Tam giác là?

 • A. tam giác nhọn
 • B. tam giác tù
 • C. tam giác vuông
 • D. tam giác đều

Câu 10: Cho tam giác . Nếu $a= 2b$ thì?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho tam giác . Chọn khẳng định đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho tam giác có $a= BC, b= CA, c= AB$. Biểu thức $\cot A$ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho tam giác có $a= 4, b= 6, m_{c}= 4$. Giá trị của $c$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho tam gisc có $a= BC, b= CA, c= AB$ Biểu thức $\cot A$ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho tam giác có trọng tâm $G$. Bình phương độ dài đoạn $GA$ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Đáp án nào sau đây phù hợp với diện tích của tam giác trong hình bên?

 • A.
 • B.
 • C. 13
 • D.

Câu 17: Cho tam giác có $a= 30, \widehat{A}= 60^{\circ}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Đa giác đều đỉnh và nội tiếp đườg tròn bán kính $R$ có diện tích là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho tam giác có $AB= 4, AC= 6, BC= 8$. Diện tích tam giác là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Bề mặt viên gạch hình lục lăng có dạng hình lúc giác đều cạnh . Diện tích bề mặt của viên gạch là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 21: Cho tam giác có $AB= 3, AC= 4, BC= 5$. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác bằng?

 • A. 1cm
 • B. 2cm
 • C. 3cm
 • D. 4cm

Câu 22: Cho tam giác có $a= 5, b= 7, c= 8$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 23: Cho tam giác . Trung tuyến $AM$ có độ dài là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 24: Trong tam giác câu nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 25: Cho tam giác , các đường cao $h_{a}, h_{b}, h_{c}$ thỏa mãn hệ thức $3h_{a}= 2h_{b}+ h_{c}$. Tìm hệ thức giữa $a, b, c$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 26: Tam giác có góc $A = 120^{\circ}$ thì câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 27: Trong tam giác , nếu có $a^{2}= bc $ thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 28: Trong tam giác nếu có $2h_{a}= h_{b}+ h_{c}$ thì?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 29: Tính góc của tam giác $ABC$ biết $a \neq b$ và $a(a^{2}-c^{2}) = b(b^{2}- c^{2})$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác


Trắc nghiệm hình học 10 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác( P2)
 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021