Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 82 sgk lịch sử 8

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Bài làm:

Cuộc cách mạng lần thứ nhất vào tháng 2/1917 nhằm lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Cuộc cách mạng này do Lê- Nin và Đảng Bôn- sê- vich lãnh đạo, lực lượng chủ yếu là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Cuộc cách mạng này mang tính chất là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga:

  • Một là chính quyền Xô viết của Công – Nông
  • Hai là chính phủ lâm thời Tư sản (chính phủ của giai cấp bóc lột), vì vậy, Lênin và Đảng Bôn- sê - vich đặt ra nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là phải tiếp tục lật đổ chính phủ lâm thời Tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay Vô sản.

Vì vậy cuộc cách mạng lần thứ 2 bùng nổ vào tháng Mười năm 1917 và đó là cuộc cách mạng XHCN.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021