1. Hãy viết công thức bộ NST của ruồi giấm lưỡng bội bình thường ở con đực và con cái.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy viết công thức bộ NST của ruồi giấm lưỡng bội bình thường ở con đực và con cái.

2. Hãy quan sát hình 18.3 và cho biết ở châu chấu, ruồi giấm, gà, giới tính nào là giới đồng giao tử, giới nào là giới dị giao tử? Viết công thức bộ NST lưỡng bội là đơn bội của các loài đó biết châu chấu cái 2n = 24, châu chấu đực có 2n= 23, gà =78.

Bài làm:

1. Ruồi giấm: đực (6AA + XY), cái (6AA+ XX)

2. - ở châu chấu và ruồi giấm thì giới cái đồng giao tử, giới đực dị giao tử. Ở gà thì ngược lại.

- Châu chấu:

+ Lưỡng bội: đực (22AA + X), cái (22AA + XX)

+ đơn bội: đực (11A hoặc 11A + X) cái (11A + X)

- Gà:

+ Lưỡng bội: đực (76AA + ZZ), cái (76AA + ZW)

+ đơn bội: đực (38A + Z), cái (38A + Z hoặc 38A + W)

  • 199 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9