2. Quần xã sinh vật

  • 1 Đánh giá

2. Quần xã sinh vật

- Quần xã sinh vật khác quần thể sinh vật như thế nào?

- Điền vào chỗ chấm, sử dụng các từ gợi ý: mật độ cá thể, quan trọng, có ở nhiều hơn hẳn, mức độ phong phú, địa điểm bắt gặp.

Đặc điểm

Các chỉ số

Thể hiện

Số lượng các loài trong quần xã

Độ đa dạng

…………………..về số lượng loài trong quần xã

Độ nhiều

………………của từng loài trong quần xã

Độ thường gặp

Tỉ lệ % số ………..một loài trong tổng số địa điểm quan sát

Thành phần loài trong quần xã

Loài ưu thế

Loài đóng vai trò ……………trong quần xã

Loài đặc trưng

Loài chỉ có ở 1 quần xã hoặc ………….các loài khác

Bài làm:

Quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

- Gồm các các thể cùng loài

- Gồm các cá thể thuộc các quần thể của các loài khác nhau

- Có các quan hệ cùng loài: hỗ trợ và cạnh tranh

- Có các quan hệ cùng loài (hỗ trợ và cạnh tranh) và quan hệ khác loài (cộng sinh, hội sinh, cạnh tranh, kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác)

- Các sinh vật trong quần thể có khả năng sinh sản với nhau

- Các sinh vật trong quần xã có thể sinh sản với nhau (cùng loài) hoặc không thể sinh sản với nhau (khác loài)

Ví dụ:

Ví dụ:

- Bảng 66.4

1. mức độ phong phú

2. mật độ cá thể

3. địa điểm bắt gặp

4. quan trọng

5. có ở nhiều hơn hẳn

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021