2. Cấu trúc bậc 3 của một protein

  • 1 Đánh giá

2. Cấu trúc bậc 3 của một protein

A. Là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin.

B. có dạng các chuỗi xoắn lò xo và dạng nếp gấp của một chuỗi aixt amin.

C. là dạng cuộn gập thành khối cầu theo không gian ba chiều của chuỗi axit amin.

D. là tương tác của một chuỗi axit amin này với một chuỗi axit amin khác.

Bài làm:

=> đáp án C

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021