3. Một đoạn ADN ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nucleotit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng liên kết hidro của gen là:

  • 1 Đánh giá

3. Một đoạn ADN ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nucleotit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng liên kết hidro của gen là:

A. 1500.

B. 1200.

C. 2100.

D. 1800.

Bài làm:

ta có: số liên kết hidro = 2A + 3G = 2.600 + 3.300= 2100

=> đáp án C

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021