Bác Hồ mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì? Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận để tìm ý trả lời đúng.

Câu 1: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì?

a. Giữ gìn dân chủ.

b. Xây dựng nước nhà.

c. Gây đời sống mới.

d. Tất cả những việc trên.

Câu 2: Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?

a. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.

b. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được.

c. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì.

Bài làm:

Câu 1: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì?

Đáp án: d. Tất cả những việc trên.

Câu 2: Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?

Đáp án: a. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021