Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Con lắc lò xo (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Vật nặng của con lắc lò xo đang dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật đến biên, người ta truyền cho vật một vận tốc có độ lớn bằng tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng và theo phương chuyển động của vật. Sau đó, vật dao động điều hoà với biên độ mới bằng

 • A. 2A
 • B. A
 • C.
 • D.

Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2, một vật nặng khi treo vào một lò xo làm lò xo dãn ra Δl = 2,4 cm. Chu kì dao động của con lắc lò xo này là

 • A. 0,18 s
 • B. 0,31 s
 • C. 0,22 s
 • D. 0,90 s

Câu 3: Một con lắc lò xo có quả nặng khối lượng m và lò xo độ cứng k thì chu kì dao động T = 0,5 s. Để có tần số dao động của con lắc f = 1 Hz thì phải thay quả nặng m bằng quả nặng có khối lượng m’ là

 • A. 4m
 • B. 16m
 • C. 2m
 • D. m/2

Câu 4: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì π/5 (s). Trong quá trình dao động độ dài của con lắc biến thiên từ 20 cm đến 30 cm. Lấy g = 10 m/s2.

 • A. 35 cm
 • B. 15 cm
 • C. 45 cm
 • D. 40 cm

Câu 5: Gọi k là độ cứng lò xo, T là chu kì dao động, f là tần số dao. Khối lượng vật nặng trong con lặc lò xo „

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Xét các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hoà là A, và $\omega $. Đại lượng có giá trị xác định đôi với một con lắc lò xo

 • A. gồm A và .
 • B. gôm A và .
 • C. chỉ là .
 • D. chỉ là A

Câu 7: Chọn câu đúng? Đôi với con lắc lò xo năm ngang dao động điều hoà:

 • A. Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên vật ảnh hưởng đến chu kì đao động của vật.
 • B. Biên độ dao động phụ thuộc độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng
 • C. Lực đàn hôi tác dụng lên vật cũng chính là lực làm vật dao động điều hoà
 • D. Khi lò xo có chiêu dài cực tiêu thì độ lớn lực đàn hôi tác dụng vào vật nhỏ nhất

Câu 8: Khi nói về con lắc lò xo dao động điêu hòa theo phương ngang, nhận định nào sau đây sai? _

 • A. Vật dao động điêu hòa là do lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật.
 • B. Trọng lực và phản lực không ảnh hưởng đến tốc độ chuyển động của vậy;
 • C. Hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi luôn có giá trị khi đi qua vị trí cân bằng
 • D.Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.

Câu 9: Đôi với con lặc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà

 • A. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật luôn lớn hơn lực kéo về.
 • B. Lực đàn hồi tác dụng vào vật luôn hướng lên.
 • C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí xa vị trí cân bằng nhất.
 • D. Hợp lực của lực đàn hồi và trọng lực tác dụng vào vật luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Muốn tần số tăng lên ba lần thì

 • A. Tăng k ba lần, giảm m chín lần.
 • B. Tăng k ba lần, giảm m ba lần.
 • C. Giảm k ba lần, tăng m ba lần.
 • D. Giảm k ba lần, tăng m chín lần.

Câu 11: Tìm câu sai? Biên độ của một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà bằng

 • A. nửa quãng đường của vật đi được trong nửa chu kì khi vật xuất phát từ vị trí bất kì.
 • B. hai lần quãng đường vật đi được trong chu kì khi vật xuất phát từ vị trí biên.
 • C. quãng đường vật đi được trong chu kì khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc vị trí biên.
 • D. hai lần quãng đường vật đi được trong chu kì khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng.

Câu 12: Hai con lắc lò xo treo cạnh nhau, cùng dao động điều hoà. Kí hiệu lần lượt là khối lượng và độ cứng của lò xo của con lắc thứ nhất và thứ hai. Biết $m_{1}=8m_{1}$ và $2k_{1}= k_{2}$. Tỉ số giữa tần số dao động của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai là

 • A. 4
 • B. 0,25
 • C. 2
 • D. 0,5

Câu 13: Một vật nhỏ treo vào một lò xo nhẹ dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 4 cm thì chu kì là 0,8 s. Nếu cho vật dao động với biên độ 2 cm thì chu kì dao động điều hoà của vật là

 • A. 0,8 s
 • B. 0,4 s
 • C. s
 • D. 1,6 cm

Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu con lắc dao động trong môi trường có gia tốc trọng trường , thì tần số dao động của vật là

 • A. 4 Hz
 • B. 3 Hz
 • C. 2 Hz
 • D. 1 Hz

Câu 15: Chu kì dao động con lắc lò xo tăng 2 lần khi

 • A. khối lượng vật nặng tăng gấp 2 lần
 • B. khối lương vật nặng tăng gấp 4 lần
 • C. độ cứng lò xo giảm 2 lần.
 • D. biên độ tăng 2 lần

Câu 16: Hai con lắc lò xo có cùng độ cứng k. Biết chu kì dao động . Khối lượng của hai con lắc liên hệ với nhau theo công thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Một vật khối lượng m treo vào lò xo thẳng đứng. Vật dao động điều hoà với tần số Hz. Khi treo thêm một gia trọng $\Delta m=44$ g thì tần số dao động là $f_{2}=5$ Hz. Độ cứng của lò xo bằng

 • A. 144 N/m
 • B. 72 N/m
 • C. 54 N/m
 • D. 168 N/m

Câu 18: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Khi tốc độ của vật nặng cực đại thì lực đàn hồi của lò xo bằng 0. Khi tốc độ của vật bằng 0 thì lực đàn hồi có độ lớn bằng 1N. Chọn câu sai khi nói về con lắc này?

 • A. Độ cứng của lò xo là 25 N/m
 • B. Con lắc dao động theo phương thẳng đứng
 • C. Con lắc dao động theo phương ngang.
 • D. Khi vật có li độ 2 cm thì lực đàn hồi của lò xo là 0,5 N

Câu 19: Phải thay đổi khối lượng quả cầu như thế nào để tần số dao động của con lắc lò xo giảm 20%?

 • A. giảm 25%
 • B. tăng 34,75%
 • C. tăng 56,25%
 • D. giảm 10%

Câu 20: Một lò xo treo vào một điểm cố định. Gắn vào lò xo một vật khối lượng g thì độ dài của lò xo là $l_{1}=26cm$. Gắn thêm một vật khối lượng $m_{2}=m_{1}$ vào lò xo thì chiều dài của lò xo là $l_{2}=27cm$. Lấy $g=\pi ^{2}$ $m/s^{2}$. Tần số dao động của con lắc lò xo khi chỉ gắn $m_{1}$ bằng

 • A. 10 Hz
 • B. 5 Hz
 • C. 3,18 Hz
 • D. 1,59 Hz

Câu 21: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có quả nặng khối lượng m = 100 g và độ cứng lò xo k = 100 N/m. Lấy gần đúng π2 ≈ 10. Kéo quả nặng ra cách vị trí cân bằng +5 cm rồi thả tay nhẹ. Phương trình dao động của con lắc là

 • A. x = 5cos(πt) (cm).
 • B. x = 10cos(10πt) (cm).
 • C. x = 5cos(πt+π/2) (cm).
 • D. x = 5cos(10πt) (cm).

Câu 22: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m=200 g, độ cứng k=80 N/m. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó một vận tốc v=2m/s. Khi đó biên độ dao động của quả nặng là

 • A. 1 cm
 • B. 2 cm
 • C. 10 cm
 • D. 20 cm

Câu 23: Vật m1 gắn với một lò xo dao động với chu kì T1 = 0,9 s. Vật m2 gắn với lò xo đó thì dao động với chu kì T2 = 1,2 s. Gắn đồng thời cả hai vật m1, m2 với lò xo nói trên thì hệ vật sẽ dao động với chu kì

 • A. T12 = 1,5 s
 • B. T12 = 1,2 s
 • C. T12 = 0,3 s
 • D. T12 = 5,14 s

Câu 24: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4 cm, chu kì 0,5 s. Khối lượng quả nặng 400g. Lấy , cho $g=10m/s^{2}$. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng bằng

 • A. 6,56N
 • B. 2,56N
 • C. 256N
 • D. 656N

Câu 25: Con lắc lò xo có khối lượng 0,5kg đang dao động điều hoà. Độ lớn cực đại của gia tốc và vận tốc lần lượt là và 0,5m/s. Khi tốc độ của con lắc là 0,3m/s thì lực kéo về có độ lớn là

 • A. 1N
 • B. 0,2N
 • C. 2N
 • D. 0,4N

Câu 26: Con lắc lò xo được treo thẳng đứng. Biên độ dao động của con lắc gấp đôi độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì là

 • A. 2
 • B. 0,5
 • C. 3
 • D. 1/3

Câu 27: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với tần số 3 Hz. Nếu gắn thêm vào vật nặng một vật khác có khối lượng lớn gấp 3 lần khối lượng của vật thì tần số dao động mới sẽ là

 • A. 1,5 Hz
 • B.
 • C. 0,5 Hz
 • D. 9 Hz

Câu 28: Tìm phát biểu sai về con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang

 • A. Vật có gia tốc bằng 0 khi lò xo có độ dài tự nhiên.
 • B. Vật có gia tốc cực đại khi độ lớn vận tốc cực tiểu.
 • C. Vật có độ lớn vận tốc nhỏ nhất khi lò xo không biến dạng.
 • D. Vật đổi chiều chuyển động khi lò xo biến dạng lớn nhất.

Câu 29: Con lắc lò xo treo thẳng đứng giao động điều hoà với T=0,4 s. Lực đàn hồi cực đại của lò xo là 4N; chiều dài của lò xo khi dao động biến đổi từ 36cm đến 48cm. Cho . Độ cứng của lò xo là

 • A. 100 N/m
 • B. 4 N/m
 • C. 40 N/m
 • D. 50 N/m
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2 vật lí 12: Con lắc lò xo


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P4) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P2)
 • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021