Tìm hiểu thông tin về quân đội và luật pháp thời Lê sơ Giải Khoa học xã hội 7 bài 30

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Khoa học xã hội 7 bài 30

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi lời giải đáp chi tiết cho phần Tìm hiểu thông tin vầ quân đội và luật pháp thời Lê sơ bài 30 Khoa học xã hội lớp 7 trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu thông tin vầ quân đội và luật pháp thời Lê sơ

Đọc thông tin, hãy:

  • Cho biết cách tổ chức quân đội thời Lê sơ có điểm gì giống với thời Lý - Trần
  • Nêu dẫn chứng cho thấy triều Lê sơ rất quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia
  • Chỉ ra những điểm khác nhau trong nội dung bộ Luật Hồng Đức so với các bộ phần thời Lý - Trần. Sự khác biệt đó thể hiện điều gì của bộ luật Hồng Đức?

Bài làm

Cách tổ chức quân đội thời Lê sơ có điểm giống với thời Lý - Trần là:

  • Quân đội thời Lê và Quân đội thời Lý - Trần đều theo chế độ "ngụ binh ư nông", được tổ chức chặt chẽ, luyện tập võ nghệ hàng năm, có năng lực bảo vệ Tổ quốc.
  • Gồm có 2 bộ phận chính: Quân ở triều đình và quân ở các địa phương. Bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh; vũ khí có dao, kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.

Dẫn chứng cho thấy triều Lê rất quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia:

  • Hệ thống thanh tra giám sát được tăng cường từ triều đình đến địa phương
  • Hàng năm quân lính được luyện tập võ nghệ chiến trận. Quân đội mạnh được bố trí bảo vệ biên giới

Những điểm khác nhau trong nội dung bộ Luật Hồng Đức so với các bộ phần thời Lý - Trần: Luật pháp thời Lê Sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ hơn thời Lý - Trần. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).