Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b.Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

  • 1 Đánh giá

1. Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện

2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh

Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b.Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

Bài làm:

Trả lời:

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán [nid:73477]

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021