Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Chất ...... nở vì nhiệt nhiều hơn chất ..... ; chất ..... nở vì nhiệt nhiều hơn chất ....

b. Nhiệt độ 0º C trong nhiệt giai ........... tương ứng với nhiệt độ .......... trong nhiệt giai Farenhai.

Bài làm:

a. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng ; chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

b. Nhiệt độ 0º C trong nhiệt giai Xenxiut tương ứng với nhiệt độ trong nhiệt giai Farenhai.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021