Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 10) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Khi nhiệt độ tăng thêm thì một dây đồng có chiều dài 1m tăng thêm 0,015 mm. Nếu dây đồng đó dài 35m, khi tăng nhiệt độ thêm $600^{0}C$ thì sẽ có chiều dài bao nhiêu?

Bài làm:

35m dây đồng tăng thêm khi nhiệt độ tăng thêm là:

0,015 . 35 = 0,525 mm

35m dây đồng tăng thêm khi nhiệt độ tăng thêm là:

(0,525 : 10) . 600 = 31,5 (mm) = 0,0315m

Vậy chiều dài của dây đồng khi ở nhiệt độ là:

35 + 0,0315 = 35,0315 (m)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021