Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 18

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - B

Câu 11 - C

Câu 21 - A

Câu 31 - A

Câu 2 - D

Câu 12 - A

Câu 22 - B

Câu 32 - B

Câu 3 - B

Câu 13 - D

Câu 23 - B

Câu 33 - C

Câu 4 - D

Câu 14 - D

Câu 24 - D

Câu 34 - C

Câu 5 - C

Câu 15 - C

Câu 25 - B

Câu 35 - B

Câu 6 - B

Câu 16 - A

Câu 26 - B

Câu 36 - D

Câu 7 - A

Câu 17 - B

Câu 27 - A

Câu 37 - D

Câu 8 - C

Câu 18 - C

Câu 28 - B

Câu 38 - A

Câu 9 - B

Câu 19 - D

Câu 29 - B

Câu 39 - A

Câu 10 - A

Câu 20 - C

Câu 30 - A

Câu 40 - B


Đáp án cụ thể:

Câu 38: Đáp án A. 60,7 tạ/ha

Ta có công thức tính như sau:

Năng suất lúa ĐBSH 2014 = sản lượng 2014 : diện tích 2014= 6548,5 : 1079,6 = 6,07 (tấn/ha)= 60,7 (tạ/ha)

Câu 39: Đáp án A. Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm của nước ta giai đoạn 1990-2014

Dựa vào biểu đồ ta thấy: Biểu đồ dạng biểu đồ đường gồm có 3 đường với ba màu khác nhau. Tất cả các đường biểu diễn đều xuất phát từ mốc 100 % => Biểu đồ này thể hiện tốc độ tăng trưởng.

Câu 40: Đáp án B. Diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 2005 –2012.

Biểu đồ trên cho ta thấy đây là dạng biểu đồ kết hợp:

Biểu đồ cột thể hiện diện tích trồng cây công nghiệp (lâu năm và hàng năm)

Biểu đồ đường thể hiện giá trị sản xuất của ngành cây công nghiệp.

Do đó, bạn chỉ cần chọn đáp án có chứa cụm từ “diện tích” và “giá trị sản xuất ngành cây trồng”.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021