Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 11

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1.C

Câu 11. B

Câu 21. C

Câu 31. A

Câu 2. C

Câu 12. D

Câu 22. C

Câu 32. B

Câu 3. B

Câu 13. A

Câu 23. A

Câu 33. D

Câu 4. B

Câu 14. D

Câu 24. C

Câu 34. B

Câu 5. A

Câu 15. A

Câu 25. C

Câu 35. C

Câu 6. C

Câu 16. B

Câu 26. C

Câu 36. C

Câu 7. B

Câu 17. D

Câu 27. A

Câu 37. D

Câu 8. C

Câu 18. C

Câu 28. D

Câu 38. C

Câu 9. A

Câu 19. A

Câu 29. B

Câu 39. B

Câu 10. B

Câu 20. A

Câu 30. A

Câu 40. C

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021