Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 20

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.B

11.B

21.B

31.D

2.C

12.C

22.B

32.B

3.D

13.B

23.A

33.B

4.D

14.A

24.A

34.D

5.B

15.D

25.A

35.C

6.D

16.D

26.B

36.D

7.C

17.C

27.A

37.B

8.C

18.B

28.B

38.D

9.A

19.B

29.D

39.B

10.D

20.D

30.D

40.D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021