Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 9

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. C
2. D
3. B
4. C
5. A
6. A
7. D
8. C
9. C
10. B

11. D
12. C
13. B
14. A
15. A
16. A
17. B
18. C
19. B
20. C

21. D
22. B
23. D
24. A
25. C
26. C
27. B
28. D
29. B
30. B

31. A
32. A
33. B
34. D
35. C
36. D
37. D
38. A
39. D
40. A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021