Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 10

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: B

Câu 9: A

Câu 10: C

Câu 11: C

Câu 12: C

Câu 13: B

Câu 14: D

Câu 15: A

Câu 16: B

Câu 17: C

Câu 18: A

Câu 19: A

Câu 20: C

Câu 21: C

Câu 22: A

Câu 23: B

Câu 24: A

Câu 25: A

Câu 26: C

Câu 27: A

Câu 28: B

Câu 29: C

Câu 30: B

Câu 31: A

Câu 32: A

Câu 33: C

Câu 34: B

Câu 35: B

Câu 36: A

Câu 37: C

Câu 38: A

Câu 39: B

Câu 40: B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021