Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 14

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 11 - B

Câu 21 - C

Câu 31 - D

Câu 2 - D

Câu 12 - A

Câu 22 - D

Câu 32 - C

Câu 3 - A

Câu 13 - C

Câu 23 - A

Câu 33 - D

Câu 4 - D

Câu 14 - D

Câu 24 - B

Câu 34 - A

Câu 5 - A

Câu 15 - C

Câu 25 - C

Câu 35 - C

Câu 6 - D

Câu 16 - B

Câu 26 - B

Câu 36 - B

Câu 7 - B

Câu 17 - C

Câu 27 - D

Câu 37 - C

Câu 8 - D

Câu 18 - D

Câu 28 - A

Câu 38 - B

Câu 9 - C

Câu 19 - B

Câu 29 - D

Câu 39 - A

Câu 10 - A

Câu 20 - A

Câu 30 - A

Câu 40 - B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021