Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 15

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - C

Câu 11 - D

Câu 21 - A

Câu 31 - D

Câu 2 - B

Câu 12 - B

Câu 22 - D

Câu 32 - A

Câu 3 - C

Câu 13 - D

Câu 23 - B

Câu 33 - D

Câu 4 - D

Câu 14 - C

Câu 24 - C

Câu 34 - D

Câu 5 - B

Câu 15 - D

Câu 25 - D

Câu 35 - A

Câu 6 - C

Câu 16 - A

Câu 26 - A

Câu 36 - C

Câu 7 - D

Câu 17 - A

Câu 27 - B

Câu 37 – A

Câu 8 - A

Câu 18 - D

Câu 28 - D

Câu 38 - B

Câu 9 - C

Câu 19 - C

Câu 29 - D

Câu 39 - C

Câu 10 - B

Câu 20 - C

Câu 30 - B

Câu 40 - A

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021