Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 16

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - C

Câu 11 - B

Câu 21 - A

Câu 31 - D

Câu 2 - A

Câu 12 - A

Câu 22 - C

Câu 32 - A

Câu 3 - D

Câu 13 - C

Câu 23 - B

Câu 33 - B

Câu 4 - B

Câu 14 - D

Câu 24 - D

Câu 34 - A

Câu 5 - D

Câu 15 - A

Câu 25 - B

Câu 35 - C

Câu 6 - D

Câu 16 - B

Câu 26 - A

Câu 36 - D

Câu 7 - C

Câu 17 - C

Câu 27 - B

Câu 37 - A

Câu 8 - A

Câu 18 - B

Câu 28 - D

Câu 38 - D

Câu 9 - B

Câu 19 - C

Câu 29 - C

Câu 39 - C

Câu 10 - C

Câu 20 - B

Câu 30 - A

Câu 40 - D

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021