Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 18

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - D

Câu 11 - B

Câu 21 - C

Câu 31 - B

Câu 2 - B

Câu 12 - C

Câu 22 - B

Câu 32 - C

Câu 3 - B

Câu 13 - B

Câu 23 - A

Câu 33 - D

Câu 4 - A

Câu 14 - A

Câu 24 - B

Câu 34 - C

Câu 5 - C

Câu 15 - A

Câu 25 - D

Câu 35 - C

Câu 6 - B

Câu 16 - B

Câu 26 - C

Câu 36 - D

Câu 7 - D

Câu 17 - C

Câu 27 - B

Câu 37 - A

Câu 8 - B

Câu 18 - B

Câu 28 - C

Câu 38 - A

Câu 9 - C

Câu 19 - C

Câu 29 - C

Câu 39 - C

Câu 10 - B

Câu 20 - B

Câu 30 - D

Câu 40 - A

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021