Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 22

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 11 - D

Câu 21 - A

Câu 31 - B

Câu 2 - C

Câu 12 - A

Câu 22 - A

Câu 32 - D

Câu 3 - B

Câu 13 - C

Câu 23 - D

Câu 33 - D

Câu 4 - C

Câu 14 - C

Câu 24 - B

Câu 34 - D

Câu 5 - C

Câu 15 - C

Câu 25 - A

Câu 35 - D

Câu 6 - C

Câu 16 - A

Câu 26 - D

Câu 36 - B

Câu 7 - C

Câu 17 - A

Câu 27 - A

Câu 37 - A

Câu 8 - A

Câu 18 - B

Câu 28 - A

Câu 38 - D

Câu 9 - C

Câu 19 - A

Câu 29 - C

Câu 39 - B

Câu 10 - A

Câu 20 - A

Câu 30 - A

Câu 40 - A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021