Đặt một vật sáng trước thấu kính phân kì, ảnh thu được là

  • 1 Đánh giá

5. Đặt một vật sáng trước thấu kính phân kì, ảnh thu được là

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

C. ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

D. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021