Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy.

  • 1 Đánh giá

3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Thảo luận theo nhóm. Hoàn thành bảng sau về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Bài làm:

3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy.

(Thảo luận theo nhóm. Hoàn thành bảng sau về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Time (Thời gian)Event (Sự kiện)Construction (Xây dựng)Attraction (Sức thu hút)
1070The Temple of Literature (Văn Miếu)Emperor Ly Thanh Tong (Vua Lý Thánh Tông)One of the historic and cultural sites of Viet Nam (Một trong những địa danh lịch sử - văn hóa của Việt Nam)
1076The Imperial Academy (Quốc Tử Giám)Emperor Ly Nhan Tong (Vua Lý Nhân Tông)The first University of Viet Nam (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam)
1484Doctor's stone tablets (Bia tiến sĩ)Emperor Le Thanh Tong (Vua Lê Thánh Tông)World Heritage (Di sản thế giói)
2003The four statues (Bốn bức tượng)Ha Noi People's Commitee (Ủy ban nhân dân Hà Nội)Founders of Temple of Literature (Những nhà sáng lập Văn Miếu)


4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you.

(Viết về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài 3 để giúp bạn.)

Bài làm:

The Temple of Literature is one of the most famous historic and cultural site of Viet Nam. It was built in 1070 by the decision of Emperor Ly Nhan Tong because at that time, there were no universities in Viet Nam. In the Temple of Literature, there is the Imperial Academy. The Imperial Academy was built by Emperor Ly Nhan Tong in 1076 and it was continuingly developed by the later Kings. It is considered the first university in Viet Nam.And in 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor's stone tablet to memorize the contribution of Doctors. In 2010, the 82 Doctor's stone tablets were recognised as World Heritage by UNESCO. In 2003, Ha Noi People's Committee constructed the four statues of Chu Van An, Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong and Le Thanh Tong to memorize their contribution. Nowadays, the Temple of Literature is visited by a lot of tourists and students every year.

Hướng dẫn dịch:

Văn Miếu là một địa danh văn hóa - lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Nó xây dựng vào năm 1070 bởi sự quyết định của vua Lý Thánh Tông bởi vì ở thới điểm đó, không có trường đại học nào ở Việt Nam cả. Trong Văn Miếu có Quốc Tử Giám. Quốc Tử giám được xây dựng bởi vua Lý Nhân Tông năm 1076 và nó tiếp tục được phát triển bởi các vị vua đời sau. Nó được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.Và vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông dựng bia đá tiến sĩ đầu tiên nhằm vinh danh những cống hiến của các vị Tiến sĩ. Vào năm 2010, 82 bia đá tiến sĩ được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO. Vào năm 2003, ủy ban nhân dân Hà Nội xây dựng bốn bức tượng: thầy Chu Văn An, vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông và vua Lê Thánh Tông nhằm tưởng nhớ những cống hiến của các vị. Ngày nay, Văn Miếu được rất nhiều du khách và học sinh ghé thăm hàng năm.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021