Giải tiếng Anh 7 VNEN tập 1

Giải bài tập tiếng Anh mới lớp 7 tập 1 một cách dễ hiểu - sách VNEN. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 7 tập 1.

Tiếng anh 7 tập 1 - mới

Unit 1: My hobbies

Getting started Unit 1: My hobbies

A closer look 1 Unit 1: My hobbies

A closer look 2 Unit 1: My Hobbies

Communication Unit 1: My Hobbies

Skills 1 Unit 1: My hobbies

Skills 2 Unit 1: My hobbies

Looking back Unit 1: My hobbies

Getting started Unit 2: Health

Project Unit 1: My Hobbies

Unit 2: Health

Skills 1 Unit 2: Health

Skills 2 Unit 2: Health

Looking Back Unit 2: Health

Project Unit 2: Health

Unit 3: Community Service

Getting started Unit 3: Community Service

A closer look 1 Unit 3: Community Service

A closer look 2 Unit 3: Community Service

Communication Unit 3: Community Service

Skills 1 Unit 3: Community Service

Skills 2 Unit 3: Community Service

Looking Back Unit 3: Community Service

Project Unit 3: Community Service

Review 1 Language

Review 1 Skills

Unit 4: Music and arts

A closer look 1 Unit 4: Music and arts

A closer look 2 Unit 4: Music and arts

Communication Unit 4: Music and arts

Skills 1 Unit 4: Music and arts

Skills 2 Unit 4: Music and arts

Looking Back Unit 4: Music and Arts

Project Unit 4: Music and Arts

Getting started Unit 4: Vietnamese Food and Drink

Unit 5: Vietnamese food and drink

A closer look 1 Unit 5: Vietnamese food and drink

A closer look 2 Unit 5: Vietnamese Food and Drink

Communication Unit 5: Vietnamese Food and Drink

Skills 1 Unit 5: Vietnamese food and drink

Skills 2 Unit 5: Vietnamese food and drink

Looking Back Unit 5: Vietnamese food and drink

Project Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Getting started Unit 6: The first university in Viet Nam

A closer look 1 Unit 6: The first university in Viet Nam

A closer look 2 Unit 6: The first university in Viet Nam

Communication Unit 6: The first university in Viet Nam

Skills 1 Unit 6: The first university in Viet Nam

Skills 2 Unit 6: The first university in Viet Nam

Looking Back Unit 6: The first university in Viet Nam

Project Unit 6: The first university in Viet Nam

Language Review 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7