Giải bài 28 hóa học 9: Các oxit của cacbon

 • 1 Đánh giá

Hai oxit của cacbon là CO, CO2 có gì giống, khác nhau về thành phần phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng? Để trả lời câu hỏi đó KhoaHoc xin chia sẻ bài Các oxit của cacbon trong chương trình Hóa học 9. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Cacbon oxit (CO)

1. Tính chất vật lí

 • CO là chất khí không mùi, rất độc.

2. Tính chất hóa học

 • CO là oxit trung tính: không phản ứng với nước, kiềm và axit.
 • CO là chất khử, khử được nhiều oxit kim loại:

CO + CuO →(to) CO2 + Cu

3. Ứng dụng

 • Ứng dụng trong công nghiệp: dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu, chất khử,…

II. Cacbon đinoxit (CO2)

1. Tính chất vật lí

CO2 là khí không màu, không mùi, không duy trì sự sống và sự cháy.

2. Tính chất hóa học

CO2 có những tính chất hóa học của oxit axit.

 • Tác dụng với nước tạo thành axit yếu dễ bị phân hủy

CO2 + H2O ↔ H2CO3

 • Tác dụng với dung dịch ba zơ tạo thành muối và nước

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

 • Tác dụng với oxit bazơ

CO2 + CaO → CaCO3

3. Ứng dụng

 • CO2 dùng để chữa cháy, bảo quản thực phẩm, sản xuất nước giải khát.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 87 SGK)

Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

a) khí O2 ;

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng ; điều kiện phản ứng ; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 87 SGK)

Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1;

b) Tỉ lệ số mol nCO2: nCa(OH)2 = 2 : 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 87 SGK)

Có hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hoá học để chứng minh sự có mặt của hai khí đó. Viết các phương trình hoá học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 87 SGK)

Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 87 SGK)

Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau :

 • Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.
 • Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi.

Các thể tích khí được đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 28: Các oxit của cacbon


 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021