Giải bài 24 hóa học 9: Ôn tập học kì 1

 • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề môi trường. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Sự chuyển đổi kim loại thành các hợp chất vô cơ

 • Kim loại → muối
  • Ví dụ: Mg → MgCl2
 • Kim loại → bazơ → muối (1) → muối (2)
  • Ví dụ: Na → NaOH → NaCl → NaNO3
 • Kim loại → oxit baz ơ → bazơ → muối (1) → muối (2)
  • Ví dụ: Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaSO4
 • Kim loại → oxit bazơ → muối (1) → bazơ → muối (2) → muối (3)
  • Ví dụ: Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO­3)2.

2. Sự chuyển đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại

 • Muối → kim loại
  • Ví dụ: AgNO3 → Ag
 • Muối → bazơ → oxit bazơ → kim loại
  • Ví dụ: FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe
 • Ba zơ → muối → kim loại
  • Ví dụ: Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu
 • Oxit bazơ → kim loại
  • Ví dụ: CuO → Cu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 71 SGK)

Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây :

bài 24: Ôn tập học kì 1

bài 24: Ôn tập học kì 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 72 SGK)

Cho bốn chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp bốn chất này thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gòm 4 chất) và viết các phương trình hóa học tương ứng để thực hiện dãy chuyển hóa đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 72 SGK)

Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học để nhận biết ba kim loại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 72 SGK)

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây ?

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2 .

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. Mg(OH)2, HgO, K2SO3, NaCl .

D. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 72 SGK)

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3.

B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2.

C. Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.

D. Al, HgO, H3PO4, BaCl2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 72 SGK)

Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. Nước.

Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học nếu có.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 72 SGK)

Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết ? Các hóa chất coi như có đủ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 72 SGK)

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô. Có các chất làm khô sau: H2SO4 đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí SO2, khí O2, khí CO2. Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9. (Trang 72 SGK)

Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10. (Trang 72 SGK)

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021