Giải bài 44 hóa học 9: Rượu etylic

  • 1 Đánh giá

Rượu etylic có công thức cấu tạo như thế nào? Nó có tính chất ứng dụng gì? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Rượu etylic. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Tính chất vật lí

  • Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…
  • Độ rượu =

II. Cấu tạo phân tử

CH3 – CH2 – OH

Hay

Giải bài 44: Rượu etylic - SGK hóa học 9 trang 136

=>Nhóm –OH làm cho rượu có tính chất đặc trưng

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cháy

  • Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

C2H5OH + 3O2 →(to) 2CO2 + 3H2O

2. Tác dụng với Na

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2.

3. Tác dụng với axit axetic

CH3COOH + HO – C2H5 ↔(đk: H2SO4 đặc, to) CH3COOC­2H5 + H2O.

axit axetic etylic etylaxetat

IV. Ứng dụng

Giải bài 44: Rượu etylic - SGK hóa học 9 trang 136

V. Điều chế

  • Tinh bột hoặc đường →(lên men) Rượu etylic.
  • Cho etylen cộng hợp với nước có axit làm xúc tác

CH2 = CH2 + H2O →(axit) C2H5OH

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 - SGK hóa học 9

Rượu etylic phản ứng được với natri vì

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.

C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro, oxi.

D. trong phân tử có nhóm -OH.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 - SGK hóa học 9

Trong số các chất sau: CH3 – CH3, CH3 – CH2OH, C6H6, CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na ? Viết phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 - SGK hóa học 9

Có ba ống nghiệm :

Ống 1 đựng rượu etylic ;

Ống 2 đựng rượu 96o

Ống 3 đựng nước.

Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 139 - SGK hóa học 9

Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o.

c) Có thể pha chế được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu nguyên chất ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 139 - SGK hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra (đktc).

b) Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 44: Rượu etylic


  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021