Giải bài 53 sinh 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

  • 1 Đánh giá

Nhờ sự phát triển của hệ thần kinh, con người có sự tiến hóa sinh học và tiến hóa văn học so với động vật khác. Vậy, con người có những hoạt động thần kinh cấp cao nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 53.

A. Lý thuyết

I. Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người

  • Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện là hai quá trình thuận nghịch liên hệ mật thiết với nhau giúp cơ thể thích nghi với đời sống.
  • Là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa

II. Vai trò của tiếng nói và chữ viết

  • Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao
  • Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

III. Tư duy trừu tượng

  • Từ những thuộc tính chung của sự vật, con người khái quát hóa thành những khái niệm được diễn giải bằng từ ngữ
  • Khả năng khái quát, trừu tượng hóa là cơ sở của tư duy trừu tượng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 171 - sgk Sinh học 8

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 171 - sgk Sinh học 8

Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021