Giải bài Chính tả Luật bảo vệ môi trường

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Chính tả Luật bảo vệ môi trường Tiếng Việt 5 tập 1. Bài học giúp các em rèn luyện vốn từ. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nghe - viết: Luật Bảo vệ môi trường

2.

a. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.

b. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.

Trả lời:

a. l hay n

 • lắm: đẹp lắm, lắm điều, lắm của, sợ lắm

 • nắm: nắm đấm, nắm tay, nắm cơm, nắm vững

 • lấm: lấm bùn, lấm tấm, lấm la lấm lét...

 • nấm: nấm mồ, nấm hương,, nấm rơm, nấm trắng...

 • lương: lương khô, lương thực, quân lương, lương y, lương tri, lương tâm, lương thiện...

 • nương: nương rẫy, nương tựa, nương tử, nương nhờ,,,

 • lửa: củi lửa, lửa tình, khói lửa...

 • nửa: nửa chừng, nửa vời, nửa đêm, nửa đời...

 • lửa: củi lửa, lửa lòng, khói lửa, lửa tình, lửa hận…

b. n hay ng

 • trăn: trăn tinh, con trăn, trăn trở,,,

 • trăng: trăng hoa, trăng tròn, trăng khuyết, trăng non, trăng gió...

 • dân: dân quân, nhân dân, dân chúng, dân công, dân quê, dân dã, dân chủ, quốc dân...

 • dâng: nước dâng, dâng biếu, dâng tặng...

 • răn: răn dạy, răn đe, khuyên răn...

 • răng: hàm răng, răng hàm, răng cửa, răng sữa, răng sâu...

 • lượn: lượn lờ, bay lượn, chao lượn....

 • lượng: lượng sức, lượng giác, độ lượng, trọng lượng...

3. Thi tìm nhanh

a. Các từ láy có âm đầu n.

b. Các từ gợi tả âm than có âm cuối ng.

Trả lời:

a. Các từ láy có âm đầu n.

nô nức, náo nức, năn nỉ, nao núng, não nùng, não nề, non nớt, non nớt, nằng nặc, nôn nao, nết na, nặng nề, nức nở, nấn ná...

b. Các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng.

đùng đùng, sang sảng, leng keng, loảng xoảng, oong coong, boong boong, ăng ẳng...


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021