Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 105 Tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 105 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

Câu 1: trang 105 Tiếng Việt 4 tập 2

Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời

a) Đi chơi ở công viên gần nhà

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh

c) Đi làm việc xa nhà

Trả lời:

Du lịch là đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh (b)

Câu 2: trang 105 Tiếng Việt 4 tập 2

Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở

b) Đi chơi xa để xem phong cảnh

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm

Trả lời:

Thám hiểm là thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm (c)

Câu 3: trang 105 Tiếng Việt 4 tập 2

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì?

Trả lời:

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là đi càng nhiều thì tầm hiểu biết của chúng ta càng rộng

Câu 4: trang 105 Tiếng Việt 4 tập 2

Trò chơi Du lịch trên sông : Chọn tên các dòng sông trong ngoặc đơn để giải các câu đố dưới đây:

a) Sông gì đỏ nặng phù sa?

b) Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

c) Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

d) Sông tên xanh biếc sông chi?

e) Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

g) Sông gì chẳng thể nổi lên

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

h) Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu, sông nào?

i) Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

Trả lời:

a) Sông Hồng

b) Sông Cửu Long

c) Sông Cầu

d) Sông Lam

e) Sông Mã

g) Sông Đáy

h) Sông Tiền, sông Hậu

i) Sông Bạch Đằng


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021