Giải bài tập 110 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 110: Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai:

  1. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
  2. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
  3. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
  4. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Bài làm:

Dựa vào quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ta được.

  1. Đúng
  2. Đúng
  3. Sai. Ví dụ: ( - 2) . ( - 3) = 6
  4. Đúng.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021