Giải toán 6 tập 1 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều

Ở đây có giải bài tập toán lớp 6 tập 1 của 3 bộ sách: Cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống. Cách trình bày dễ hiểu, khoa học. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài giải toán 6 tập 1 trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: Giai toan 6 tap 1 KhoaHoc.

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 2: Cách ghi số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang trang 20

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 27

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 54

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 13: Tập hợp các số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 69

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 75

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 95

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỪNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 108

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện các phép tính

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứng

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 6: Hình có tâm đối xứng

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 7: Đối xứng trong thực tiễn

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6