Giải câu 103 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Toán 6 tập 1 Trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 103: Trang 41 - sgk toán 6 tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không?

a) 1251 + 5316 ;

b) 5436 - 1324 ;

c) 1.2.3.4.5.6 + 27

Bài làm:

a)

  • Số 1251 có 1 + 2 + 5 + 1 = 9 chia hết cho cả 3 và 9.
  • Số 5316 có 5 + 3 + 1 + 6 = 15 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

=> 1251 + 5316 chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9.

b)

  • Số 5436 có 5 + 4 + 3 + 6 = 18 chia hết cho cả 3 và 9.
  • Số 1324 có 1 + 3 + 2 + 4 = 10 không chia hết cho cả 3 và 9.

=> 5436 - 1324 không chia hết cho cả 3 và 9.

c)

  • Tích 1.2.3.4.5.6 chia hết cho 3 (vì có thừa số 3).

Vì 6 = 2.3 nên 1.2.3.4.5.6 = 1.2.3.4.5.3.2 = 1.2.4.5.9.2 chia hết cho 9 (vì có thừa số 9).

=> 1.2.3.4.5.6 chia hết cho cả 3 và 9.

  • Số 27 có 2 + 7 = 9 chia hết cho cả 3 và 9.

=> 1.2.3.4.5.6 + 27 chia hết cho cả 3 và 9.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021