Giải câu 12 bài 2: Ba điểm thẳng hàng sgk Toán 6 tập 1 Trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 107 - sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 12 bài Ba điểm thẳng hàng

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Bài làm:

Ta có:

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021