Giải câu 20 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| - |-4|

b) |-7| . |-3|

c) |18| : |-6|

d) |153| + |-53|

Bài làm:

Ta có:

a) | -8 | - | -4 | = 8 - 4 = 4

b) | -7 |. | -3 | = 7. 3 = 21

c) | 18 | : | -6 | = 18 : 6 = 3

d) | 153 | + | -53 | = 153 + 53 = 206

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021