Giải câu 23 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) 2763 + 152

b) ( -7 ) + ( -14 )

c) ( -35 ) + ( -9 )

Bài làm:

Ta có:

a)2763+152=2915

b)( -7 )+( -14 )=-( 7+14 )=-21

c)( -35 )+( -9 )=-( 35+9 )=-44

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021