Giải câu 27 bài 5: Phép cộng và phép nhân Toán 6 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 16 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14

b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2

d) 28.64 + 28.36

Bài làm:

Ta có :

a) 86 + 357 + 14

= (86 + 14) + 357

= 100 + 357 = 457

Vậy 86 + 357 + 14 = 457.

b) 72 + 69 + 128

= (72 + 128) + 69

= 200 + 69 = 269

Vậy 72 + 69 + 128 = 269.

c) 25.4.5.27.2

= (25.4). (5.2) .27

= 100.10.27 = 27000

Vậy 25.4.5.27.2 = 27000.

d) 28.64 + 28.36

= 28.(64 + 36)

= 28.100 = 2800

Vậy 28.64 + 28.36 = 2800.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021