Giải câu 3 bài Luyện tập sgk toán 3 trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 - 60

12 + 7 x 9

Bài làm:

a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10

= 19

20 x 9 : 2 = 180 : 2

= 90

b) 11 x 8 - 60 = 88 - 60

= 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63

= 75

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021